Ubytovací řád

Ubytování hostů:

 • Pokud není domluveno jinak, ubytování je možné od 14:00 do 16:00 hodin
 • Při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (pas, občanský průkaz)
 • Poté obdržíte klíče od pokoje, hlavního vchodu
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.
 • Pro udržení domácího prostředí používejte prosím v prostorách apartmánů přezůvky (pantofle apod.)
 • V den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 11.00 hodin
 • Apartmány při ukončení rekreace musí být uklizené (vynesen obsah odpadkového koše a umyté nádobí), poplatek 300 Kč za nedodržení podmínky.
 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

Možnost stravování:

 • Snídaně se podávají v restauraci od 8 - 9 hodin.

Dodržování nočního klidu:

 • Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla:

 • V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, nastavte regulátory teploty na radiátorech dle potřeby
 • Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti
 • Nenechávejte v letním období otevřená okna, jestliže opouštíte dlouhodobě budovu penzionu

Poškozování vybavení penzionu:

 • Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.
 • Není povoleno stěhovat nábytek stejně tak přemisťovat vybavení.
 • Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu
 • V případě ztráty klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku:

 • Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo
 • Zamykejte proto VŽDY pokoje.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob:

 • Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru
 • Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno

Ostatní:

 • Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.
 • V celém objektu platí přísný zákaz kouření a používání svíček na pokojích.
 • Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu správce budovy přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Praní a sušení na radiátorech většího množství osobního prádla v pokojích není přípustné
 • Návštěvníkům je v pokojích k dispozici bezplatná připojení k Wi-Fi, heslo k přihlášení získáte na vyžádání u obsluhy restaurace.
 • Výměna ložního prádla se provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, toal. papíru na požádání
 • K parkování je vám k dispozici parkoviště v blízkosti objektu
 • Provoz penzionu je 24 hod. denně
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 • Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení, je vedení oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně hlásit nejbližšímu zaměstnanci nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše tak, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

112 - Tísňové volání

155 - První pomoc

150 - Hasiči

158 - Policie

Vážení hosté, dodržováním výše uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host včetně Vás u nás mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ. Děkujeme za pochopení.